شرح وظایف

شبکه بهداشت سراوان،رئیس مرکز بهداشت، شرح وظایف

شرح وظایف :

 

 * جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلا‌عات مورد نياز برنامه‌هاي مختلف بهداشتي، آمارهاي حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور

تدوين برنامه‌هاي محلي و گزارشهاي‌هاي لا‌زم.

* شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها.

* بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي‌و اپيدميها.

* تهيه و ابلا‌غ دستورالعمل‌هاي اجرايي لا‌زم براي اجراي برنامه‌هاي كشوري خدمات بهداشتي براي واحدهاي تابعه.

*  برنامه ريزي، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.

* تداركات و پشتيباني فني، اداري و مالي از مراكز بهداشتي، درماني پايگاهها و خانه‌هاي بهداشت تابعه.

* مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار مي‌شود .

*  تدوين واجراي پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه.

* اجراي پروژه‌هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين، كاربرد ابزارهاي جديد و ادغام خدمات.

*  ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه‌هاي بهداشتي شهرستان.

*  جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلا‌غ نتايج به آنها و تهيه گزارش براي ارگانها و مقامهاي بالا‌تر.

* تدوين، اجرا و مشاركت در اجراي برنامه‌هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت پرسنل بخش بهداشتي شهرستان.

*  بر آورد اعتبارات مورد نياز برنامه‌ها و تدوين بودجه سالا‌نه و اجراي بودجه مصوب.

 

 


مرکز بهداشت

محتوای مرتبط