معرفي رياست مرکز بهداشت

http://saravan.zaums.ac.ir,شبکه بهداشت سراوان,رئیس مرکز بهداشت

دکتر  سینا ملاشاهی صنعتگر


سمت : سرپرست مرکز بهداشت سراوان


 

 

آدرس: سراوان - خیابان آزادی شبکه بهداشت و درمان

 

شماره تماس :05437629400-05437623001

 

 


 

 

 

 


مرکز بهداشت

محتوای مرتبط