سرپرست مرکز بهداشت


 

 

 

 

 : 05437629400

                    05437623001-3   

       ریاست مرکز بهداشت شهرستان سراوان                     دکتر احسان شیخی                                          
آدرس و شماره تماس  خیابان آزادی رو به روی پارک وحدت شبکه بهداشت سراوان