گسترش شبکه

سیستان وبلوچستان,زاهدان,علوم پزشکی,سراوان,شبکه بهداشت,سراوان,

ردیف            نام و نام خانوادگی                                         سمت 
1              بشیر زارعی  کارشناس مسئول توسعه شبکه   تلفن : 37628904              
                                                                       

 

 

 

 

شرح وظایف گروه توسعه شبکه و ارتقای سلامت*  ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز بهداشتی و درمانی در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهاشتی و دانشگاه علوم پزشکی

*  پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز مراکز و تامین نیروی انسانی در تمام رده های اعم از قرار دادی،رسمی،پیمانی، طرح و پزشک خانواده

*  پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها

*  مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت

*  نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و پیگیری محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین الویت جهت احداث با همکاری دفتر فنی

*  ایجاد هماهنگی درون بخشی بین واحدهای ستادی مستقر در مرکز بهداشت 

* اجرای طرح بیمه روستایی

*  شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی

* کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش

*  پیگیری نظرات ،مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحد های مربوط

*  جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیج های جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیج ها

* تهیه برنامه عملیاتی سالانه

* نظارت بر حسن اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری

* گسترش واحد های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات 

* ارائه گزارشات ادواری از اطلاعات ،آمار،شاخص های خدمات بهداشتی طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحد های بهداشتی و درمانی

*  تهیه و به روز نگه داشتن بانک اطلاعاتی واحد های بهداشتی

* برنامه ریزی پزشک خانواده  روستایی

 

معرفی  مراکز بهداشتی درمانی شهرستان

 


 — - مرکز بهداشتی درمانی محمدی


                          *  مرکز محمدی

                         *  خانه بهداشت زیارت

                         *  خانه بهداشت کهنک

                         *  خانه بهداشت محمدی

                         * خانه بهداشت محمدی سفلا

                         *  خانه بهداشت ده محمدی

                        *  خانه بهداشت آسپیچ


- خانه بهداشتی درمانی دزک


- خانه بهداشتی درمانی اسفندک


- خانه بهداشتی درمانی  کوهک

 

- خانه بهداشتی درمانی سیرکان

 

- خانه بهداشتی درمانی دهک

 

- خانه بهداشتی درمانی کشتگان

 

- خانه بهداشتی درمانی گشت

 

- خانه بهداشتی درمانی ناهوک

 

- خانه بهداشتی درمانی کله گان

 

- خانه بهداشتی درمانی یک شهری

 

- خانه بهداشتی درمانی دو شهری

 

- خانه بهداشتی درمانی سه شهری

 

- خانه بهداشتی درمانی زنگیان

گسترش شبکه بهداشت سراوان

  

 

 


محتوای مرتبط