معرفی سرپرست مرکز بهداشت


مهندس عبدالحمید بزرگزاده 


سمت : رئیس مرکز بهداشت سراوان

 

تحصیلات : فوق لیسانس

 

آدرس: سراوان - خیابان آزادی شبکه بهداشت و درمان

 

شماره تماس :05437629400-05437623001