معرفی مدیریت


 

 

دکتر رضا رضا زاده پراپری


سمت : مدیرمحترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان

 

 مدرک تحصیلی : دکتری

 

آدرس : سراوان - خیابان آزادی شبکه بهداشت و درمان

 

شماره تماس : 05437629400-0543762311