جستجو گر شماره تلفن

شماره تلفن سایر واحدهای دانشگاه را از منوی روبه رو انتخاب نمایید.
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي محل خدمت
مهندس عبدالحمید بزرگ زاده رئیس مرکز بهداشت 05437629400 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
سید عبدالجلیل ساداتی رئیس امور عمومی 09153475284 شبکه بهداشت و درمان
درمحمد ارباب مسئول واحد ساختمان 09153476963 37643039 شبکه بهداشت و درمان
بلقیس اطهریان مسئول واحد سلامت خانواده 09906225592 37631502 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
محمد اسلم جهاندیده لجی مسئول واحد دبیرخانه 09157433402 37642812 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
محمد صالح ملازهی مسئول خدمات اداری 09153471498 37642811 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
موسی سپاهیان مسئول واحد نظارت بر درمان 37632380 37632380 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
ابراهیم بهرامی کارشناس و مسئول واحد بیماری ها 09151994714 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
مهران امیرمرادی عامل مدیر امورمالی 37643017 37643017 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
عنایت الله حسین بر کارشناس مسئول بهداشت محیط 09156074593 37622807 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
احمد سپاهیان مسئول واحد سلامت دهان و دندان 09155471298 37622805 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
بهمن حسین بر مسئول نقلیه 09157434048 37622783 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
حبیب عباسی تحقیقگر و رابط بازرسی 09159906026 37643000 سراوان بیمارستان رازی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
علی اکبر دهقان مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان 37623010 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
واحدبخش سپاهیان کارشناس مسئول آموزش سلامت 09159488192 37622805 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
محمدباقر یوسفی رازلیقی سرپرست شبکه بهداشت و درمان 05437623110 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان
بشیر زارعی مسئول توسعه شبکه(گسترش) 05437628904 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط