1401/02/12
استقرار تیم های سیار واکسیناسیون کووید۱۹ درمحل برگزاری نماز روزعید فطر
استقرار تیم های سیار واکسیناسیون کووید۱۹ درمحل برگزاری نماز روزعید فطر
استقرار تیم های سیار واکسیناسیون کووید۱۹ درمحل برگزاری نماز روزعید فطر اهل تسنن در شهرستان سراوان
1401/02/09
دکتر احمدسپاهیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان و دکترسیناملاشاهی سرپرست مرکزبهداشت بمناسبت روز جهانی قدس پیام گرامیداشت مشترکی صادر کردند
دکتر احمدسپاهیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سراوان و دکترسیناملاشاهی سرپرست مرکزبهداشت بمناسبت روز جهانی قدس پیام گرامیداشت مشترکی صادر کردند